Strona główna Katedry!
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Katedra
Biocybernetyki
i Inżynierii Biomedycznej
Strona główna AGH

Piotr Augustyniak

prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak ukończył studia w zakresie elektroniki w 1989 roku, a następnie uzyskał stopnie doktora (z wyróżnieniem 1995) i doktora habilitowanego (2004) w Akademii Górniczo-Hutniczej. w Krakowie. Od 1989 roku pracuje jako asystent (od 1995 jako adiunkt, od 2007 jako profesor nadzwyczajny) w Katedrze Automatyki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH. Po uzyskaniu tytułu profesora (2013) objął stanowisko profesora zwyczajnego (2016) i kierownika Katedry Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej. W latach 2005-2012 był kierownikiem Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej AGH, w latach 1998-2008 pracował na stanowisku konstruktora w Aspel SA. Zainteresowania naukowe prof. Augustyniaka skupiają się na rozwiązaniach sprzętowych i programowych do pozyskiwania, przetwarzania i interpretacji sygnałów elektrofizjologicznych. Jest autorem 10 książek, ponad 230 artykułów naukowych oraz członkiem towarzystw i komitetów naukowych instytucji i czasopism. Prof. Augustyniak jest członkiem IEEE (senior member) oraz International Society of Electrocardiology i Computing in Cardiology Society. Aktualnie prof. Augustyniak pełni funkcję przewodniczącego Oddziału Signal Processing Society Polskiej Sekcji IEEE.

Portfolio
ORCID: 0000-0001-5986-3247
Strona domowa
ResearchGate
W społeczności AGH
W spisie publikacji pracowników
Ryszard Tadeusiewicz

prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz ukończył studia w zakresie automatyki w 1971 roku, a następnie uzyskał stopnie doktora (z wyróżnieniem 1975) i doktora habilitowanego (1980) w Akademii Górniczo-Hutniczej. w Krakowie. Od 1971roku pracuje jako asystent (od 1975 jako adiunkt, od 1981 jako docent, od 1981 jako profesor nadzwyczajny i od 1991 jako profesor zwyczajny) w Katedrze Automatyki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH. Po uzyskaniu tytułu profesora (1986) objął stanowisko profesora zwyczajnego (1991) i kierownika Katedry Automatyki. W latach 1996 – 1997 był prorektorem, a w latach 1998-2005 rektorem AGH. Od 1998 roku jest członkiem PAU, a od 2002 członkiem PAN (od 2013 – członkiem rzeczywistym. Zainteresowania naukowe prof. Tadeusiewicza skupiają się na biocybernetyce i analizie obrazów medycznych. Jest autorem 111 książek, ponad 1000 artykułów naukowych oraz członkiem towarzystw i komitetów naukowych instytucji i czasopism. Prof. Tadeusiewicz jest członkiem IEEE (senior member) oraz SPIE.

Portfolio
ORCID: 0000-0001-9675-5819
Strona domowa
ResearchGate
W społeczności AGH
W spisie publikacji pracowników
Zbisław Tabor

Prof. dr hab. Zbisław Tabor ukończył studia w zakresie fizyki w 1994 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie uzyskał stopień doktora nauk fizycznych w 1999 roku, również na Uniwersytecie Jagiellońskim, stopień doktora habilitowanego (w 2011 roku) w biocybernetyce i inżynierii biomedycznej w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie i tytuł profesora w dziedzinie nauk techicznych w 2018 roku. Od 1994 roku pracował jako asystent w Zakładzie Fizyki Cząstek Instytutu Fizyki UJ, a następnie, po odbyciu studiów doktoranckich, od 2000 roku jako adiunkt w Zakładzie Biofizyki Katedry Fizjologii Collegium Medicum UJ. Od 2006 roku był związany z Politechniką Krakowską, najpierw jako adiunkt z Wydziałem Mechanicznym, a nastepnie od 2012 roku jako profesor nadzwyczajny z Wydziałem Fizyki, Matematyki i Informatyki. W latach 2013 - 2019 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Teleinformatyki na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej. Po restrukturyzacji Politechniki Krakowskiej podjął pracę na Akademii Górniczo-Hutniczej. Zainteresowania naukowe prof. Tabora skupiają się na komputerowym wspomaganiu procedur medycznych, przede wszystkim na analizie obrazu i systemach mechatronicznych w medycynie. Zainteresowania te realizuje we współpracy ze środowiskiem medycznym. Uważa, że najważniejszą misją uczelni technicznych jest transfer technologii do gospodarki i stara się tą misję realizować.

Portfolio
ORCID: 0000-0002-9688-9718
Strona domowa
ResearchGate
W społeczności AGH
Adrian Horzyk

Dr hab. Adrian Horzyk ukończył studia informatyczne w 1997 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie z wyróżnieniem obronił pracę doktorską w roku 2001 na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie również w 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego z informatyki. Od 2002 r. pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH, a od 2019 r. został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego AGH w Katedrze Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej. Zainteresowania badawcze dr hab. Adrian Horzyka skupiają się badaniu i modelowaniu neuronów, struktur neuronowych, paradygmatów wiedzy i inteligencji, co znajduje odzwierciedlenie w budowanych modelach obliczeniowych i projektowanych algorytmach, sieciach i metodach. Jest autorem 2 książek, 65 artykułów naukowych oraz jest Członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych od 2011 r., członkiem Polskiego Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji od 2009 r., członkiem INSTICC od 2017 r. oraz starszym członkiem IEEE od 2017 r. Od 2017 r. pełni rolę Zastępcy Kierownika Zespołu AGH ds. współpracy z CERN w projekcie Alice.

Portfolio
ORCID: 0000-0001-9001-4198
Strona domowa
ResearchGate
W społeczności AGH
W spisie publikacji pracowników
Piotr Szymczyk

dr hab. inż. Piotr Szymczyk ukończył studia w zakresie elektroniki (specjalność automatyka) w 1988 roku, a następnie uzyskał stopnie doktora (nauk technicznych specjalność informatyka - 1997) i doktora habilitowanego (dziedzina nauk technicznych, dyscyplina biocybernetyka i inżynieria biomedyczna - 2017) w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1988 roku pracuje w Katedrze Automatyki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH (od 1997 jako adiunkt). ZAINTERESOWANIA NAUKOWE: • Sieci neuronowe, sztuczna inteligencja • Przekształcenia całkowe ciągłe i dyskretne • Rachunek operatorów • Programowanie równoległe • Systemy wbudowane, systemy czasu rzeczywistego • Sieci bezprzewodowe, komunikacja bezprzewodowa • Systemy operacyjne czasu rzeczywistego, systemy operacyjne • Mikrokontrolery, układy SoC • Technologie internetowe • Bezpieczeństwo, uwierzytelnianie, szyfrowanie • Rozpoznawanie obrazów • Sieci Petriego Jest autorem 1 książki, współautorem jednej monografii i autorem lub współautorem ponad 80 artykułów naukowych. CZŁONKOSTWO W INSTYTUCJACH, ORGANIZACJACH I TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH: • Polska Akademia Umiejętności - członek Komisji Ergonomii • Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie - członek Komisji Ergonomicznej • Polskie Towarzystwo Sieci Neuronowych • Polskie Towarzystwo Matematyczne, Oddział Krakowski • Polskie Towarzystwo Informatyczne • Polskie Towarzystwo Ergonomiczne • Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej

Portfolio
ORCID: 0000-0001-6675-0101
Strona domowa
ResearchGate
W społeczności AGH
W spisie publikacji pracowników
Adam Piórkowski

w roku 2005 uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, a w roku 2015 stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Zajmuje się informatyką medyczną w szerokim znaczeniu tego pojęcia, skupiając się przede wszystkim na przetwarzaniu i analizie obrazów mikroskopowych i obrazowań medycznych.

Portfolio
ORCID: 0000-0003-4773-5322
SCOPUS
SCHOLAR
W społeczności AGH
W spisie publikacji pracowników
Joanna Grabska-Chrząstowska

Dr inż. Joanna Grabska-Chrząstowska ukończyła studia w zakresie Informatyki w 1987r w AGH na Wydziale EAiE, następnie w 1994r uzyskała stopień doktora w dyscyplinie Automatyka. Zatrudniona w Katedrze Automatyki AGH od 1987-1988 na stanowisku asystenta stażysty, na WSP w latach 1988-89 na stanowisku asystenta, w latach 1989-93 studia doktoranckie w AGH, w latach 1993-94 asystent w AGH, od 1994 do chwili obecnej zatrudniona na stanowisku adiunkta. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół sztucznych sieci neuronowych i ich zastosowań najchętniej do diagnostyki medycznej. W dydaktyce jedna ze specjalistek od elektronicznej aparatury medycznej, technik obliczeniowych, a w szczególności sieci neuronowych, biocybernetyki i neurocybernetyki.

Portfolio
Strona domowa
ResearchGate
W społeczności AGH
W spisie publikacji pracowników
Andrzej Izworski

Dr inż. Andrzej Izworski ukończył studia w zakresie automatyki w 1977 roku, a następnie w roku 1986 roku uzyskał stopnień doktora w Akademii Górniczo-Hutniczej w dyscyplinie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej. Od 1981 roku pracuje (aktualnie jako adiunkt) w Katedrze Automatyki i Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH. Jego aktualne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół cyfrowego przetwarzania sygnałów, analizy sygnałów cyfrowych, wdrażania nowoczesnych technologii IT w obszarze telemedycyny, inżynierii biomedycznej, technicznego wspomagania diagnostyki medycznej, praktycznego i komercyjnego zastosowania metod sztucznej inteligencji. Przez kilkanaście lat był dyrektorem zarządzającym firmą działającą w obszarze nowoczesnych technologii IT, telemedycyny, elektroniki i informatyki medycznej, złożonych systemów webowych. Od 2013 pełni funkcję prodziekana Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Rozwoju oraz RPO Województwa Śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Portfolio
W społeczności AGH
W spisie publikacji pracowników
Jaromir Przybylo

dr inż. Jaromir Przybylo, ur. w Krakowie w 1975r. Dyplom (mgr. inż.) z wyróżnieniem na wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, AGH (w roku 2000). Doktorat w 2008 r. (z wyróżnieniem) w dyscyplinie Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna. Zatrudniony w Katedrze Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH (od 1999 r. do 2009 r. na stanowisku asystenta, od 2009 r. - na stanowisku adiunkta). Od 1999r. konsultant i inżynier aplikacji w firmie Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, Kraków. Zainteresowania naukowe dr inż. Przybyło skupiają się na inteligentnych systemach wspomagających człowieka, wykorzystujących obserwację optyczną oraz metody analizy i rozpoznawania obrazów. Potencjalnym zastosowaniem rezultatów badań mogą być m.in. na systemy pozwalające na ocenę stanu emocjonalnego człowieka i jego wpływu na wykonywane czynności, wykrywanie nagłych zmian stanu zdrowia lub udostępnienie osobom niepełnosprawnym możliwości wykorzystania urządzeń technicznych.

Portfolio
ORCID: 0000-0001-6607-0624
Strona domowa
ResearchGate
W społeczności AGH
W spisie publikacji pracowników
Eliasz Kańtoch

Eliasz Kańtoch ukończył studia zarówno w zakresie Informatyki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH jak i studia indywidualne z zakresu Inżynierii Biomedycznej na Międzywydziałowej Szkole Inżynierii Biomedycznej. Uzyskał stopień doktora nauk technicznych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Od 2009 roku pracuje na AGH, obecnie na stanowisku adiunkta. Jest współautorem 4 książek i ponad 40 publikacji. Dr inż. Eliasz Kańtoch jest absolwentem pierwszej edycji programu TOP 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda w USA oraz NCBR SIMS w Instytucie Fraunhofera, TU Dresden oraz IBM Thomas J. Watson Research Center w USA. W 2018 roku został laureatem stażu na University College London w Wielkiej Brytanii. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół analizy i przetwarzania sygnałów, sztucznej inteligencji, sieci sensorycznych oraz telemedycyny. Aktywnie działa w obszarze komercjalizacji wyników badań naukowych oraz współpracy nauka – biznes.

Portfolio
ORCID: 0000-0003-1115-6177
Strona domowa
ResearchGate
W społeczności AGH
W spisie publikacji pracowników
Anna Broniec

Anna Broniec ukończyła studia inżynierskie oraz magisterskie w dziedzinie fizyki ze specjalnością fizyka medyczna na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (odpowiednio: w 2005 oraz 2007 roku). Stopień doktora z wyróżnieniem otrzymała w dziedzinie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej w roku 2013 na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, AGH. Obecnie pracuje jako asystent w Katedrze Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej. Jej zainteresowania naukowe to analiza sygnałów biomedycznych (w szczególności analiza sygnału EEG), uczenie maszynowe, interfejsy mózg- computer oraz nauronauki.

Portfolio
Strona domowa
W społeczności AGH
W spisie publikacji pracowników
Magdalena Smoleń

Dr inż. Magdalena Smoleń ukończyła studia magisterskie na kierunku Fizyka Techniczna (specjalność: Fizyka Medyczna i Dozymetria), a następnie studium doktoranckie z Fizyki na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej w AGH w Krakowie. W 2013 roku uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna. Od 2013 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym – najpierw w Katedrze Automatyki i Inżynierii Biomedycznej, a obecnie w Katedrze Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej w AGH w Krakowie. Ponadto od roku 2017 prowadzi prywatny holistyczny gabinet rozwoju i terapii (www.magdalenasmolen.pl). Jej zainteresowania naukowe skupiają się na rejestracji, przetwarzaniu i automatycznej analizie sygnałów biomedycznych (głównie elektrofizjologicznych i biomechanicznych) człowieka w różnych stanach aktywności psychicznej i fizycznej. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Core Energetics (www.coreenergeticspolska.com) oraz Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą (www.hipnoza.org.pl).

ORCID: 0000-0002-5439-2033
Portfolio
ResearchGate
LinkIn
W społeczności AGH
W spisie publikacji pracowników
Magdalena Szymczyk

dr inż. Magdalena Szymczyk ukończyła studia w zakresie elektroniki (specjalność automatyka) w 1988 roku, a następnie uzyskał stopnie doktora (nauk technicznych specjalność informatyka - 1999) w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1995 roku pracuje w Katedrze BiIB na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH (od 1999 jako adiunkt). ZAINTERESOWANIA NAUKOWE: • Programowanie równoległe • Technologia GPGPU (CUDA, OpenCL) • Języki programowania • Niezawodność i bezpieczeństwo systemów wbudowanych • Przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów • Programowanie systemów wbudowanych Jest współautorem 1 książki i autorem lub współautorem ponad 80 artykułów naukowych.

Portfolio
ORCID: 0000-0001-7509-2040
Strona domowa
ResearchGate
W społeczności AGH
W spisie publikacji pracowników
Krzysztof Rzecki

Dr inż. Krzysztof Rzecki ukończył studia w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie uzyskując w 2002 roku tytuł magistra inżyniera w zakresie informatyki oraz w 2004 roku tytuł magistra w zakresie marketingu i zarządzania. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka uzyskał w 2009 roku w Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach. W latach 2002-2019 pracował w Instytucie Teleinformatyki Politechniki Krakowskiej, a obecnie pracuje w Katedrze Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej AGH. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentruje wokół biometrii, uczenia maszynowego, przetwarzania języka naturalnego, context-awareness, rozwoju systemów obliczeniowych. Silnie związany jest z przemysłem, współpracował z Siemens AG w Monachium, CCNS SA, VSoft SA, Orange Labs Poland, Live-Docs.com. Posiada certyfikaty PRINCE2 oraz ITIL. Jest absolwentem programu TOP 500 Innovators w University of California Berkeley.

Portfolio
ORCID: 0000-0002-6834-2344
Strona domowa
ResearchGate
W społeczności AGH
Mateusz Baran

Dr inż. Mateusz Baran uzyskał tytuł magistra inżyniera w roku 2013 oraz stopień doktora w dyscyplinie informatyka na Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 2018. Obecnie prowadzi badania w zakresie kontroli jakości w radioterapii oraz funkcyjnych i geometrycznych technik w statystyce i uczeniu maszynowym, z zastosowaniami w biometrii. Jego wcześniejsze zainteresowania naukowe obejmują segmentację obrazów, algorytmy aproksymacji funkcji oraz modelowanie procesów biznesowych.

Portfolio
ORCID: 0000-0001-9667-5579
ResearchGate
W społeczności AGH
W spisie publikacji pracowników
Elżbieta Pociask

dr inż. Elżbieta Pociask ukończyła studia magisterskie na kierunku Fizyka Techniczna (specjalność: Fizyka Medyczna i Dozymetria) w roku 2009. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Biomedyczna uzyskała w 2019 roku na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, AGH. W latach 2010-2018 pracowała w firmie KCRI, gdzie w trakcie wieloletniej pracy, wraz ze zdobywanym doświadczeniem pełniła kolejne funkcje, zaczynając od analityka obrazów medycznych, poprzez koordynatora projektów po pełniącą obowiązki dyrektora działu Core Laboratory. W 2013 roku odbyła staż w Erasmus MC/Thoraxcentre, w Rotterdamie w Holandii, gdzie zajmowała się analizą ilościową i jakościową naczyń wieńcowych serca w obrazowaniu wewnątrznaczyniowym. Zainteresowania badawcze dr inż. Elżbiety Pociask skupiają się na analizie obrazów i sygnałów w diagnostyce medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki chorób serca.

Portfolio
Strona domowa
ResearchGate
W społeczności AGH
W spisie publikacji pracowników
Tomasz Sośnicki

mgr inż. Tomasz Sośnicki ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku Informatyka (specjalność Systemy Teleinformatyczne) na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej. Od 2009 roku uczestniczył jako programista w dziedzinie wirtualizacji i cloud computingu w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN. Odbył staż w CERN, gdzie projektował i implementował część oprogramowania ROOT. W latach 2011-2019 pracował na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego Instytucie Teleinformatyki Politechniki Krakowskiej. Brał udział w pracach badawczych m.in. dla Orange Labs Poland i VSoft S.A. Obecnie zajmuje się zastosowaniem metod inteligencji obliczeniowej i uczenia maszynowego w różnorodnych problemach nauki i techniki. W ramach pracy doktorskiej skupia się na projektowaniu języka wspomagającego opis eksperymentów.

Portfolio
ORCID: 0000-0001-7059-7971
Strona domowa
ResearchGate
W społeczności AGH
W spisie publikacji pracowników
Wioletta Serwatka

mgr inż. Wioletta Serwatka jest absolwentką Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, kierunku Technologia Chemiczna. Swoje wieloletnie doświadczenie administracyjne zdobywała w zagranicznej korporacji oraz w administracji państwowej jako członek korpusu służby cywilnej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania BHP oraz posiada kusy i szkolenia w zakresie administracyjno-finansowym. W AGH pracuje od 2014 r.

W społeczności AGH
Joanna Żak

mgr inż. Joanna Żak jest specjalistą ds. administracyjnych

W społeczności AGH
Doktoranci w Katedrze BIB


mgr inż. Dominik Grochala (opiekun Eliasz Kańtoch) Tematyka badawcza dotyczy: projektowania, konstrukcji i testowania urządzeń wykorzystujących przetworniki biomedyczne oraz nowoczesne interfejsy komunikacji bezprzewodowej, na potrzeby inżynierii (np. Bluetooth Low Energy etc.); analizy i przetwarzania sygnałów z sensorów.

lek. med. Daniel Bulanda (opiekun dr hab. Adrian Horzyk), doktorant, tematyka badawcza: "Rozwój, implementacja i zastosowanie nowych asocjacyjnych metod sztucznej inteligencji oraz metod inżynierii wiedzy do automatycznej analizy i klasyfikacji obrazów medycznych RTG, sygnałów EKG oraz badania jednostek chorobowych i alergicznych."

Łukasz Bohdan (dr hab. inż. Piotr Szymczyk) - Dynamiczna zmiana właściwości haptycznych powierzchni

Leszek Dębowski (dr hab. inż. Piotr Szymczyk) - Weryfikacji i walidacja systemów sterowania dla samochodów autonomicznych

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Katedra Inżynierii Biomedycznej

al. A. Mickiewicza 30
Pawilon C-3
30-059 Kraków


e-mail:
kbib@agh.edu.pl