Strona główna Katedry!
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Katedra
Biocybernetyki
i Inżynierii Biomedycznej
Strona główna AGH
Oferta technologiczna i dydaktyczna

Katera oferuje współpracę z jednostkami komercyjnymi z przemysłu w dziedzinie projektowania i oprogramowania elektronicznego sprzętu medycznego oraz systemów wbudowanych. W katedrze realizowane są projekty finansowane z budżetu na naukę pozyskane w drodze konkursu. W ramach przedstawionego zakresu kompetencji katedra oferuje partnerstwo dla podmiotów wnioskujących zarówno prywatnych jak i publicznych oraz wykonawstwo prac badawczo-rozwojowych w prowadzonych przez nie projektach. Możliwe jest również wykonanie różnego rodzaju analiz, opracowań i szkoleń oraz konsultacji technicznych z zakresu wskazanego powyżej.

Katedra oferuje także możliwość przeprowadzenie rozmaitych kursów, szkoleń, wykładów i ćwiczeń z zakresu elektronicznej aparatury medycznej, telemedycyny, analizy motoryki człowieka, interfejsów BCI, statystyki w medycynie, metod przetwarzania sygnałów i obrazów medycznych itp. w ramach kształcenia dziennego i podyplomowego lekarzy, specjalistów rehabilitacji i nauk o zdrowiu oraz inżynierów i osób decyzyjnych zatrudnionych w organach administracji.

Portfolio

Portfolio kompetencji w j. angielskim można pobrać tutaj: PDF

Realizowane projekty
Projekt Opis
Zależności między termoregulacją, gospodarką wodną i wydolnością fizyczną w przewlekłej niewydolności serca Projekt realizowany w konsorcjum z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II. Podstawowym celem projektu jest zbadanie zależności między termoregulacją a stanem nawodnienia organizmu w spoczynku i podczas wysiłku fizycznego w przewlekłej HF. Kompleksowa ocena termoregulacji i jej związków ze stanem nawodnienia organizmu oraz tolerancją wysiłku fizycznego nigdy wcześniej nie była badana w przewlekłej HF. Pozyskiwanie map temperatury skóry całego ciała w spoczynku i podczas wysiłku fizycznego będzie wykorzystywało termografię na podczerwień (ang. infrared thermography – IRT). Oszacowanie stanu nawodnienia organizmu, w tym zmian po interwencjach w stan nawodnienia (np. prowokacja płynowa – ang. fluid challenge – FC i prowokacja moczopędna – ang. diuretic challenge – DC) zostanie przeprowadzone metodą impedancji bioelektrycznej (ang. bioelectrical impedance analysis – BIA).
Międzynarodowy projekt ITHACA Interreg Europe - Innowacje w zdrowiu i opiece dla wszystkich Celem projektu jest wymiana doświadczeń regionów: Baden-Wuerttenberg (DE), Basque Country (ES), Friuli Venezia Giulia (IT), Limousin (FR), Liverpool (GB), Małopolska (PL), Noord-Brabant (NL), Zealand (DK) i Slovenia (SI) w zakresie wprowadzenia skuteczniejszej polityki wdrażania innowacji w obszarze rozwiązań na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się i budowania ekosystemu w zakresie zdrowia i opieki z korzyścią dla obywateli. https://www.interregeurope.eu/ithaca/
Modelowanie niestacjonarnego zależnego od sygnału szumu w równoległym obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego Realizowany od 15.06.2016 do 14.06.2018. Projekt dotyczy opracowania nowych metod szacowania parametrów zależnego od sygnału szumu niestacjonarnego w przyspieszonym równoległym obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego (akwizycja SENSE oraz GRAPPA). W ramach projektu opracowano nowe metody stabilizacji wariancji sygnału rezonansu magnetycznego oraz korekcji biasu w rozkładach niestacjonarnym Rice'a oraz niestacjonarnym niecentralnym chi. Wyniki prac zostały zaprezentowane m.in. w czasopiśmie IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (Impact factor = 8.329, 50 pkt. MNiSW) oraz konferencji IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI).Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM na podstawie umowy nr 2015/19/N/ST7/01204. Osoba kontaktowa: dr inż. Tomasz Pięciak http://home.agh.edu.pl/~pieciak/
Wykorzystanie sensorów ubieralnych do świadczenia usług medycznych Projekt dotyczy badania technologii multimodalnego monitorowania stanu pacjenta przy wykorzystaniu przy wykorzystaniu spersonalizowanego zestawu modalności pomiarowych i reakcję w przypadku wykrycia zagrożenia zdrowia lub życia zdefiniowanego w oparciu o wartości progowe mierzonych wielkości lub ich pochodnych. Akwizycja sygnałów realizowana jest za pomocą nasobnego urządzenia pomiarowego oraz konfigurowalny zestaw czujników indywidualnie dostosowany do każdego pacjenta. Integralną częścią systemu są dedykowane algorytmy indywidualnie konfigurowane dla każdego pacjenta umożliwiające automatyczną analizę i przetwarzanie sygnałów oraz detekcję sytuacji potencjalnie niebezpiecznych. Projekt „Wykorzystanie sensorów ubieralnych do świadczenia usług medycznych” jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu TANGO na podstawie umowy nr TANGO1/270395/ NCBR/2015.
KBN nr 3T11 E00127 „Optymalizacja umożliwiająca adaptacyjność funkcjonalną kardiomonitora telemetrycznego” realizowany od 22.11.2004 do 21.11.2007. Projekt dotyczył opracowania koncepcji zoptymalizowanego systemu ambulatoryjnego nadzoru kardiologicznego. Założeniem jest wykorzystanie oprogramowania interpretacyjnego zdalnych kardiomonitorów w którym wprowadzone zmiany umożliwią adaptację funkcjonalną. Przewiduje się naukowe opracowanie kierunku i zakresu optymalnej adaptacji i jej realizację na przykładzie pary kardiomonitor-serwer i łącza bezprzewodowego. Adaptacja funkcjonalna jest rozumiana jako kontrola pracy kardiomonitora i zmiana sposobu jego działania w szerokim zakresie funkcji.
MNiSW nr N N518 426736 „Badanie multimodalnych pomiarów wybranych parametrów biologicznych człowieka i ich ocena w zastosowaniu do wyposażenia mieszkania osoby niepełnosprawnej.” realizowany od 14.04.2009 do 13.04.2012. Projekt dotyczył opracowania infrastruktury systemu nadzoru osoby niepełnosprawnej lub starszej mieszkającej samotnie oraz wykorzystania multimodalnych pomiarów do identyfikacji zagrożeń na podstawie powtarzalności zachowania osoby obserwowanej.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Katedra Inżynierii Biomedycznej

al. A. Mickiewicza 30
Pawilon C-3
30-059 Kraków


e-mail:
kbib@agh.edu.pl